Posts filed under: Новини

Правильне поводження з небезпечними відходами — гарантія безпеки

Коректне поводження з небезпечними відходами здатне гарантувати безпечне життя. Культура поводження дуже важлива, як на виробництвах, де такі відходи утворюються, так й в місцях зберігання та утилізації. Пропонуємо подивитися простий та зрозумілий мультик — інструктування з техники безпеки....
Continue Reading →
  • 09803894

Припиняємо смітити, починаємо утворювати вторинну сировину

Маємо підтвердити, що #АрменПалатян, #ЕвгенияАратовская, це ті люди, які реалізовують революцію подальшого шляху життя нашого суспільства. Або ми полинемо у смітті, або зрозуміємо, що частина нашого сміття — корисна та може бути використана повторно. Для реалізації процесу достатньо почати розбиратися,...
Continue Reading →
  • 8377_1460439957

Міністерські війни

Міністерство екології та природних ресурсів України під благим приводом боротьби з фіктивними утилізаторами розпочало розчищати ринок і від реальних утилізаторів. Така собі замовна програма проводиться настільки брудно та низько не професійно. Так Міністерство екології та природних ресурсів України незаконно розмістило...
Continue Reading →

Небезпечні побутові відходи мають збиратися окремо

Фактично, сміттєві баки, що розміщуються у безпосередній близькості до житлових будинків, містять у собі «коктейль», в якому поряд з органічними рештками знаходяться ртуть, нікель, цинк, свинець, інші небезпечні метали з батарейок, лампочок, електроприладів, при чому все це приправлено барвниками, пестицидами,...
Continue Reading →
  • dsc3372

Затвердження Ліцензійних умов для утилізаторів небезпечних відходів

Ми ще рік тому просили скорішого затвердження Ліцензійних умов для утилізаторів небезпечних відходів. Ми — це реальний сектор утилізації, Ми — це екологічне суспільство. Затвердження ліцензійних умов було дійсним проривом у екологічній галузі. Але ми не як не очікували, що...
Continue Reading →
  • Ëèíèÿ ïî ïåðåðàáîòêå îòðàáîòàííûõ òðóá÷àòûõ è êîìïàêòíûõ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ëàìï, ñîäåðæàùèõ ðòóòü, íà ÒÝÖ âî Ëüâîâå, 20 îêòÿáðÿ 2015 ã.  ýòîò äåíü âî Ëüâîâå íà ìåñòíîé ÒÝÖ ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ëèíèè ïî ïåðåðàáîòêå îòðàáîòàííûõ òðóá÷àòûõ è êîìïàêòíûõ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ëàìï, ñîäåðæàùèõ ðòóòü. Ôîòî Øìàêîâ Âàëåðèé / ÓÍÈÀÍ

В Черниговской области ликвидировали незаконную свалку люминесцентных ламп

Отработанные люминесцентные лампы относятся к промышленным отходам I класса (классифицируются как чрезвычайно опасные отходы) и создают угрозу для окружающей среды, жизни и здоровья людей. В Черниговской области ликвидирована несанкционированная свалка люминесцентных ламп, которая была выявлена в октябре неподалёку от села...
Continue Reading →